R10.NET Uygulamaları
Kullanıcılar
Yükleniyor, lütfen bekleyiniz..

  KVKK

  R10.Net/BLOG İNTERNET SİTESİNE AİT
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
  AYDINLATMA METNİ


  Rokito Digital LTD. (Bundan böyle ROKİTO olarak anılacaktır) olarak www.r10.net/blog sitemizde ve tüm alt sayfalarımızda şahsınıza ait kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerine hassasiyetle önem göstermekteyiz. Bu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul kararları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve sizleri doğru bilgilendirmek gayesiyle hazırlanmıştır.

  Bu aydınlatma metni, https://www.r10.net/kvkk-aydinlatma-metni/ sayfamızda yer alan metnin ayrılmaz bir parçası olup hüküm bulunmayan hallerde yukarıdaki bağlantıda yer alan aydınlatma metni hükümleri uygulama imkânı bulacaktır.

  Bu metinde; 6698 sayılı kanunda düzenlenmiş olan; kişisel verilerinizi işleme amacımız, hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemle, hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimiz ve sahip olduğunuz haklarınız konularında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple; aydınlatma metnini dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.


  Kişisel Verilerinizi İşleme Sürecindeki Temel İlkelerimiz ve Önceliklerimiz

  Kişisel verilerinizi 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işleyerek korumaktayız. Kanun kapsamındaki “kişisel veri” ifadesinin yalnızca gerçek kişilere ait olan verileri kapsadığını, tüzel kişilere ait “kişisel veri” tanımlamasının olmadığını ayrıca bildirmek isteriz. Bu kapsamda kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni imkanlardan yalnızca gerçek kişilerin istifade edebileceğini, şirket ya da benzeri ortaklıkların kişisel verisi kanunen olamayacağından kanundan kaynaklanan haklardan istifade edemeyeceğini bilmenizi isteriz.

  Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru bir şekilde ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar güvenle muhafaza etmekteyiz.

  Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamındaki kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

  İşbu aydınlatma metninde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde veri işleme faaliyetine başlamadan önce aydınlatma metnini güncelleyerek bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.


  Tanımlar

  Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metninde ve Kanun’da yer alan teknik terimleri daha anlaşılabilir kılmak adına bu terimleri 6698 sayılı Kanun’a uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda sıraladık:  

  Kişisel veri: Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

  Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

  Veri sorumlusu: Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumluyu,

  Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını Kanun’da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,

  İlgili kişi: Kişisel verisi, veri sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişiyi,

  Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

  Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

  Açık rıza: Bilgilendirme koşuluna dayanan, ilgili kişi tarafından özgür iradeyle açıklanan rızayı,

  Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin kısmen ya da tamamen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla elde edilmesini, kaydedilmesini, muhafaza edilmesini, depolanmasını, düzenlenmesini, değiştirilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hâle getirilmesini, sınıflandırılmasını ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

  Kişisel verilerin imhası: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi işlemlerinin tamamını,

  Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

  Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini,

  Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

  Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

  5651 sayılı kanun: Yer sağlayıcı sıfatına sahip olmamız nedeniyle; kişisel verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm resmi kurumlarıyla paylaşılması, işlenmesi ve muhafaza etme süreleri gibi yükümlülüklerimizi ve sorumluluk sınırlarımızı belirleyen, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’u,

  ifade eder.


  Kişisel Verilerinizi İşleme Şartlarımız

  Kanun’a göre kişisel veriler bazı istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Açık rıza olmadan işlenebilen kişisel verileriniz şu şekildedir;

  3.1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

  Gerek 5651 sayılı Kanun’a göre yer sağlayıcı olmamız sebebiyle doğan yükümlülüklerimiz, gerekse web sitemize üye olmanızla birlikte 6098 sayılı Kanun’a göre kurulan üyelik sözleşmesi kapsamında kanunlarda yazılı sebeplerle asgari düzeyde gerekli kişisel verileriniz açık rızanız olmadan işlenebilir.

  3.2) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz açık rızanızın varlığı kabul edilerek işlenebilir.

  3.3) Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  Gerek adli makamlar gerekse idari makamlar tarafından bilgi ve belge talep edilmesi gibi sebeplerle hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

  3.4) Alenileştirilmiş veri

  Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda bu verilerin işlenmesi mümkündür.

  3.5) Hak tesisi, kullanılması ve korunması

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

  3.6) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak ROKİTO’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.


  İşlediğimiz Kişiler Verileriniz ve İşleme Gerekçelerimiz
  Kişisel Verileriniz İşleme Amaçlarımız Yasal/ Hukuki Sebep/ler Sistemimize Ulaştığı Ortam
  R10.net forum sitemizdeki üyeliğinizle üyelik girişi yapmanız halinde daha önce işlediğimiz; T.C. Kimlik Numarası, İsim Soyisim, Doğum Tarihi, E-Posta, Yaşadığınız Şehir, Kullanıcı Adı, Özgeçmiş, Telefon Numarası, El Yazısı ile günün tarihini içeren ve Kimlikli Öz Çekim Fotoğrafı, Profil Resmi

  Sosyal medya (Google, Facebook, Github, LinkedIn) hesaplarınızla üyelik girişi yapmanız halinde; 
  İsim Soyisim, Profil Resimleri, E-Posta R10.Net/blog sitemize üyeliğinizi ve giriş işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle üyelik sözleşmesinin kurulması için asgari seviyede gerekli olması, 5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari makamlar tarafından talep edilmesi durumunda bu yükümlülüğün yerine getirilmesi Üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan Yer Sağlayıcı Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması, Önceden aldığımız açık rızanız www.r10.net/blog ve alt sayfalar
  IP Adresi, Trafik Verisi, Çerezler, Kullanılan Cihaz, İşletim Sistemi ve Tarayıcı 5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari makamlar tarafından talep edilmesi durumunda bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, Üyelerimizi/Potansiyel üyelerimizi daha yakından tanıma, reklam/tanıtım hedeflemesi gerçekleştirme ve bu doğrultuda web sitemizin altyapısını geliştirmek amacıyla meşru menfaatimizin gerçekleştirilmesi, 5651 sayılı Kanun çerçevesinde Yer sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Önceden aldığımız açık rızanız www.r10.net/blog ve alt sayfalar

  Üyelik girişi gerçekleştirilmediğinde IP Adresi, Trafik Verisi, Çerezler, Kullanılan Cihaz, İşletim Sistemi ve Tarayıcı gibi kişisel verileriniz anonim olarak işlenmektedir. Bu veriler kişisel veri sahibi ile ilişkilendirilmeden, web sitemizin alt yapısının güçlendirilmesi, potansiyel üyelerimizi daha yakından tanımak ve reklam/tanıtım hedeflemesi yapmak gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda anonim olarak işlenmektedir. Web sitemizi üyelik girişi yapmadan kullanmaya devam etmeniz halinde bu verilerin anonim olarak işlendiğini açık rızanız ile kabul etmiş sayılmaktasınız.

  R10 Blog’da yayına alınan içerikleriniz, makaleleriniz ve yorumlarınız kişisel veri kapsamında değildir. Bu kapsamda kişisel verilerinizin silinmesi talebinde bulunduğunuzda yayına alınan içerikleriniz, makaleleriniz ve yorumlarınız ilgili kişi sıfatıyla sizinle ilişkilendirilmeden, anonim olarak yayında kalmaya devam etmektedir. Bu konuda hakkında detaylar Kullanım Sözleşmesi metninde açıklanmıştır.


  Kişisel Verilerinizin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması (Paylaşılması)

  Kişisel verilerinizi bu metinde yazılı işleme şartlarının yanında veri sorumlusu ve yer sağlayıcı olarak kanunda belirtilen sebeplerle, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimizle, hukuki/ ticari çözüm ortaklarımızla ve adli/idari makamlarla paylaşmaktayız.

  Sayılan bu sebeplerle yaptığımız paylaşımlar ROKİTO’nun denetiminde olup kişisel verilerinizin paylaşılması konusunda veri güvenliğinize en üst seviyede önemsiyoruz. Tüm paylaşımlarımız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde, yeterli önlemler alınarak ve yeterli koruma sağlanarak paylaşılmaktadır.

  5.1) Kişisel Verilerinizin Yurtiçine Aktarılması

  Kişisel verilerinizi Yurtiçinde Netinternet Bilişim Teknolojileri AŞ bünyesinde bulunan sunucularımızda saklamak ve yedeklemek için bu firmayla paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerinizi web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi bünyemizde hizmet veren ya da dış hizmet sağlayıcılarımızla ve hukuki ihtilafların yönetilmesi ya da başvurularınızın cevaplandırılması için hukuk birimimizle ve avukatlarımızla Kanun’a uygun şekilde paylaşmaktayız.

  Kişisel verileriniz reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla da Kanun’a uygun şekilde paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 5651 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla idari/ adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde kişisel verileriniz bu resmi makamlarla da paylaşılmaktadır.

  5.2) Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması
   
  Kişisel verilerinizi, aydınlatma metninde yazılı işleme taahhüdümüz ve ilkelerimiz kapsamında tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alarak web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için yurtdışında bulunan teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla, reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde paylaşmaktayız.


  Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

  Kişisel verileriniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik Veri Sorumlusu ROKİTO DIGITAL LTD. sorumluluğunda işlenmektedir. ROKİTO, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Veri Sorumlusu Temsilcisi COŞKUN ÇETİN tarafından Kanun’da yazılı konularda temsil edilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi’ne ait iletişim bilgileri şöyledir;

  ROKİTO DIGITAL LTD. adına Veri Sorumlusu Temsilcisi: COŞKUN ÇETİN

  E-Posta: kvkk@r10.net


  Veri Sahibi Olarak Bilgi Edinme Hakkınız, Başvuru Şekli ve Cevap

  7.1.) Başvuru ve Esasları

  6698 sayılı Kanun’un 11. maddesine ve 10.03.2018 tarihli 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’e göre veri sahibi olarak veri sorumlusu ROKİTO’ya Veri Sorumlusu Temsilcisi vasıtasıyla başvuru hakkına sahipsiniz. Başvurunuzu Türkçe yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz. Başvuru yaparak aşağıda yazılı haklarınızı kullanabilirsiniz:

  Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
  Eğer kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz. 
  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz. 
  Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilirsiniz.
  Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
  İşlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz. 
  Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talepleriniz yerine getirildiğinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz. 
  İşlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz. 
  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

  Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi; web sitemize üyelik sırasında girdiğiniz ve bu suretle veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınızı başvuruda;

  Adınız, soyadınız,
  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
  Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
  Varsa bildirime esas başkaca elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
  Talebinizin konusu, talebinizin açık izahı ve sonucu

  Yer almalıdır. Ayrıca, talep konunuza ilişkin bütün bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Yaptığınız başvuru e-posta adresimize iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

   

  7.2) Başvurunuza Cevap

  Veri sahibi olarak yaptığınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak için gerekli ve yeterli her türlü idari ve teknik tedbirlerimiz mevcuttur. Yaptığınız başvuru neticesinde başvurunuz kabul edilir ya da gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvurunuz en kısa zamanda ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak başvuru sonucu; elektronik ortamda, başvurunuzu ilettiğiniz e-posta adresine gerekçelerimizle birlikte gönderilir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yazılı ücret talep edilebilir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde en kısa sürede talep konusu işlem hakkında işlemin gereğini yerine getirerek bilgi vereceğiz.


  Yürürlük

  Okumakta olduğunuz aydınlatma metni www.r10.net/blog web sitemiz için mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup https://www.r10.net/blog/kvkk URL adresinde herkesin erişebileceği şekilde teknik alt yapı ile yayınlanmış olup yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

  İhtilaf halinde ya da uygulamadaki çelişkilerde 6698 Sayılı Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile https://www.r10.net/kvkk-aydinlatma-metni/ URL adresinde yer alan hükümler dikkate alınacaktır. Aydınlatma metni, verileri işleme amacımız ve politikalarımız değiştiğinde ya da kanun koyucu tarafından yeni düzenlemeler yapıldığı takdirde güncellenebilecek olup güncellendiğinde güncel aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

  5846 sayılı kanunun 71. Maddesi uyarınca bu aydınlatma metni eser niteliğinde olup bu eserin ROKITO’nun rızası hilafına değiştirilmesi, kullanılması, umuma iletilmesi, yayınlanması suçtur. 5846 sayılı kanun kapsamında bu suçun cezası 1 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

   

  Size daha iyi hizmet sunabilmek
  için çerezleri kullanıyoruz.

  Çerez Politikası Kabul Et